My:PCSpecialist B.V. - numer rejestracyjny firmy KVK 81373643
Nasz adres:Trompenburgstraat 4, 6412 ZH, Heerlen, Holandia
Dane kontaktowe:Pocztą, na nasz adres
pocztą elektroniczną na adres - [email protected]
lub telefonicznie - 22 104 42 91
Ty:nabywca naszych produktów lub usług


Niniejszy dokument zawiera wiele informacji, niektóre z nich o charakterze prawnym. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje te były możliwie najbardziej zrozumiałe i zachęcamy do uważnego zapoznania się z nimi przed złożeniem u nas zamówienia na jakiekolwiek towary lub usługi.
Składając zamówienie na towary z niniejszej strony internetowej, użytkownik akceptuje warunki poniższego regulaminu.

1
Znaczenie określeń przyjętych w regulaminie
1.1„Umowa” Odnosi się do niniejszego Regulaminu, Polityki zwrotów, Polityki prywatności, jakiegokolwiek formularza zamówienia bądź instrukcji płatniczych dostarczonych Użytkownikowi;
1.2„Klient”, „Ty”, „Twoje”, „Twój” oraz „Użytkownik” oznacza osobę korzystającą z niniejszej witryny w celu zamówienia produktów lub usług;
1.3„Produkty”, „Towar” lub „Sprzęt” lub „Produkty”
oznacza zamówiony u nas komputer osobisty lub laptop, oraz wszelki inny zamówiony przez Ciebie sprzęt lub oprogramowanie, wymienione w formularzu zamówienia;
1.4„Usługa” lub „Usługi” oznacza usługę instalacji domowej, którą oferujemy naszym klientom. Szczegóły zależne są od wybranego zakresu usług;
1.5„Regulamin” oznacza niniejszy dokument wraz ze wszystkimi aktualizacjami, które dostępne są na naszej Witrynie;
1.6„my”, „nas” lub „nasz” odnosi się do PCSpecialist B.V..
1.7„Witryna” lub „Strona internetowa” odnosi się do naszej witryny internetowej, www.pcspecialist.pl prowadzonej i obsługiwanej przez nas i na której dostępny jest niniejszy Regulamin.


6
Anulowanie zamówień i zwroty
6.1Jeśli zawierają Państwo z nami umowę jako konsument, mogą ją Państwo anulować w dowolnym czasie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania produktów. W tym celu niezbędne jest powiadomienie nas na trwałym medium (mailowo/listownie), z podaniem numeru zamówienia w każdej wiadomości. Powiadomienie telefoniczne nie jest wystarczające.
6.2Jeśli zawierają Państwo z nami umowę jako firma / klient biznesowy, punkt 6.1 nie ma zastosowania. Zamówień złożonych przez firmę lub w jej imieniu nie można anulować. Zamówienie zostaje uznane za biznesowe, jeśli zostało opłacone z firmowego konta bankowego lub firmową kartą debetową/kredytową, bądź też jeśli podczas składania zamówienia podano adres firmy albo numer zlecenia zakupu. Jeśli zamówienie jest wadliwe lub uszkodzone i nabywca chce z niego zrezygnować, musi powiadomić nas o tym na trwałym nośniku w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania towarów. W przeciwnym razie uznaje się, że nabywca przyjął towary, co oznacza, że wszelkie naruszenia umowy będą rozpatrywane wyłącznie jako naruszenia gwarancji. W przypadku towarów, które są niekompletne, nieprawidłowe, wadliwe lub fizycznie uszkodzone, mają zastosowanie punkty 6.10 i 6.11.
6.3Produkt(y) należy też zwrócić do nas niezwłocznie, w takim stanie, w jakim je Państwo otrzymali, na własny koszt i ryzyko. Są Państwo zobowiązani prawnie do należytej dbałości o produkty, gdy znajdują one się w Państwa posiadaniu. W przypadku niewywiązania przez Państwa się z tego obowiązku możemy wystąpić wobec Państwa z roszczeniem odszkodowawczym.
6.4Nie oferujemy usługi odbioru dla zamówień dostarczanych na Islandię, Wyspy Owcze, do Andory, na Wyspy Kanaryjskie, Reunion, Martynikę i Gwadelupę. Usługa gwarancyjna obejmuje wyłącznie zwrot do siedziby. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia błędu związanego z zamówieniem konieczne będzie odesłanie do nas wadliwego towaru na własny koszt, z wykorzystaniem samodzielnie zamówionego kuriera i wykupionego ubezpieczenia. Po naprawie lub wymianie towaru odeślemy go na nasz koszt.
6.5Nie zwracamy środków za świadczenie usług (usługi „fast track”/„priority build”, jeśli ją zamówiono), ponieważ świadczenie tej usługi zostanie zakończone w okresie przewidzianym dla rezygnacji z zamówienia.
6.6Po otrzymaniu przez nas zwracanych produktów zwrócimy, w ciągu 14 dni, środki na Państwa kartę debetową lub kredytową lub wystawimy czek albo zrobimy przelew bankowy pełnej zapłaconej kwoty, z uwzględnieniem kosztu dostawy (za wyjątkiem ewentualnego dodatkowego kosztu powstałego w przypadku wybrania przez Państwa rodzaju dostawy innego niż najtańsza oferowana przez nas standardowa opcja dostawy), po odjęciu (w stosownych przypadkach) wniesionej przez nas opłaty za odbiór.
6.7Za wyjątkiem sytuacji, w których zwracane są towary wadliwe lub nieprawidłowo opisane, jeśli nie zwrócą Państwo towarów w wymagany sposób, możemy obciążyć Państwa kwotą nieprzekraczającą bezpośrednich kosztów odzyskania towarów. W ramach żądania zwrotu środków należy zwrócić wszystkie produkty objęte danym zamówieniem. Dotyczy to – między innymi – pakietów powitalnych, dysków z oprogramowaniem, kabli, kodów do pobrań cyfrowych (na przykład gier), akcesoriów do obudowy i urządzeń peryferyjnych.
6.8Prawo do rezygnacji z zakupu nie dotyczy oprogramowania ani towarów konsumpcyjnych, które zostały rozpieczętowane lub aktywowane; nie zwrócimy środków za takie towary. Więcej informacji na ten temat podano w sekcji 28(3)(b) Regulaminu Umów Konsumenckich (ang. Consumer Contracts Regulations) z 2013 roku.
6.9Pełne oświadczenie o Państwa prawach wynikających z postanowień Regulaminu Umów Konsumenckich można otrzymać w Wielkiej Brytanii, zwracając się do miejscowego Biura Porad Obywatelskich (ang. Citizen's Advice Bureau) lub Biura Norm Handlowych (ang. Trading Standards Office).
6.10Jeśli dostarczone Państwu towary są niekompletne/nieprawidłowe lub uszkodzone fizycznie, powinni Państwo powiadomić nas o tym mailowo, listownie lub przez webmail w ciągu 72 godzin od ich otrzymania. W przypadku niepowiadomienia nas przez Państwa o takim fakcie w ciągu 72 godzin od otrzymania przedmiotowych towarów stwierdzimy, że wszelkie uszkodzenia fizyczne wystąpiły, gdy towary znajdowały się w Państwa pieczy, oraz że zostały dostarczone prawidłowe i kompletne towary.
6.11Jeśli podejrzewaliby Państwo, że towary są wadliwe, i chcieli je zwrócić, należy się z nami skontaktować w ciągu 72 godzin od wykrycia wady i przedłożyć żądanie autoryzacji zwrotu towarów (ang. Return Material Authorisation, w skrócie RMA). Przyjrzymy się zwracanemu produktowi i jeśli będzie Państwu przysługiwało prawo do zwrotu, powiadomimy Państwa o przysługujących opcjach (naprawy, wymiany lub zwrotu środków) mailowo, w rozsądnym terminie. Naprawę, wymianę lub zwrot obsłużymy możliwie szybko i zawsze w ciągu 30 dni od dnia potwierdzenia przez Państwa, czy zdecydowali się Państwo na naprawę lub wymianę, albo w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Państwa, że zdecydowali się Państwo na zwrot środków za wadliwy produkt.
6.12Zwrotu środków dokonujemy bez zbędnej zwłoki i nie później niż:

 • 14 dni po otrzymaniu przez nas zwracanych przez Państwa towarów lub
 • (jeśli nastąpi to szybciej) 14 dni po dniu dostarczenia nam przez Państwo dowodu zwrócenia towarów, lub
 • jeśli towary nie zostały dostarczone – 14 dni od dnia poinformowania nas o Państwa decyzji anulowania przedmiotowej umowy.
 • 6.13W przypadku zwrotów wynikających z uszkodzenia lub podejrzenia wad zorganizujemy odbiór towarów na nasz koszt w ciągu miesiąca od ich otrzymania lub w dłuższym okresie czasu, zgodnie z postanowieniami gwarancji. Jeśli produkt nie zostanie uznany za wadliwy, Państwo będą prawnie odpowiedzialni za koszt odbioru, ponownej dostawy, pracy i, w stosownych przypadkach, nowego opakowania. Nie oferujemy odbioru zamówień dostarczanych na Wyspy Normandzkie ani do Norwegii, Islandii i Szwajcarii.
  6.14Urządzenia peryferyjne (wszelkie produkty niebędące komputerem lub laptopem) należy zwrócić do nas własną metodą dostawy. Nie obsługujemy odbioru żadnych urządzeń peryferyjnych w ciągu pierwszego miesiąca po ich otrzymaniu przez Państwa ani w żadnej późniejszej dacie.
  6.15Gdy odbiór obsługiwany jest przez nas, Państwo wciąż są zobowiązani do zadbania o zapakowanie zwracanych produktów odpowiednio do ich rodzaju i wartości. Z uwagi na charakter dostarczanych towarów polecamy użycie oryginalnego opakowania. Jeśli oryginalne opakowanie nie jest dostępne, można u nas zamówić nowe specjalistyczne opakowanie. W przypadku użycia przez Państwa własnego opakowania na Państwie spoczywa odpowiedzialność prawna za koszt naprawy uszkodzeń wynikłych z nieodpowiedniego opakowania. Dotarcie do nas produktu w zadowalającym stanie potwierdzimy dopiero po jego otwarciu i sprawdzeniu.
  6.16Jeśli stwierdzimy wadliwość towarów zwróconych do nas metodą dostawy wybraną przez Państwa, dokonamy zwrotu w wysokości do 52 zł poniesionych przez Państwa kosztów. Zwrot ten zostanie dokonany dopiero po otrzymaniu dowodu poniesienia kosztów przesyłki.
  6.17W przypadku zwrócenia towarów w 14-dniowym okresie rezygnacji z zakupu zastrzegamy sobie prawo do jedynie częściowego zwrotu środków, jeśli towary nie są w stanie pozwalającym na ich ponowną sprzedaż lub jeśli nie zadbali Państwo o nie odpowiednio.
  6.18Jeśli zrezygnują Państwo z usługi instalacji domowej po wysłaniu zamówienia, od należnej kwoty zwrotu zostanie odliczona opłata za rezygnację w wysokości 205 zł z VAT.
  6.19Jeśli chcieliby Państwo zwrócić system w oryginalnym opakowaniu, a posiadane przez Państwa opakowanie uznają Państwo za nieodpowiednie do tego celu lub gdy już go Państwo nie mają, można się z nami skontaktować w celu zakupienia opakowania zastępczego.
  6.20W odniesieniu do posiadanych produktów konsumentom przysługuje prawo z tytułu rękojmi.
  6.21Nie jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporu przed komisja rozjemczą ds. konsumenckich i nie mamy takiej woli. Komisja Europejska oferuje internetową platformę rozstrzygania sporów dostępną tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


  7
  Gwarancja
  7.1Poza wszelkimi gwarancjami, jakie mogą Państwo zakupić wraz z towarami, wszelkie towary dostarczane przez nas są objęte gwarancją wolności od wad przez 12 miesięcy od daty dostarczenia. Gwarancja ta nie ma wpływu na Państwa ustawowe prawa konsumenckie.
  7.2Zgodnie z klauzulą 7.3 towary, które uznamy za wadliwe w okresie gwarancyjnym zostaną naprawione lub zastąpione towarem o takim samym lub lepszym działaniu i o takiej samej lub wyższej wartości w czasie generowania autoryzacji zwrotu towarów (RMA). Wszelkie produkty zwracane w ramach gwarancji muszą mieć wystawiony prawidłowy numer RMA. Wszelkie otrzymane przez nas towary nieposiadające prawidłowego RMA zostaną odrzucone i zwrócone do nadawcy.
  7.3Jeśli zamówili Państwo dedykowaną kartę graficzną, a w opisie produktu lub na ostatecznej fakturze nie podano nazwy producenta AIB (ang. add-in board), otrzymają Państwo kartę graficzną zgodną ze specyfikacją podanego modelu / podanej wersji. Jeśli karta graficzna zostanie wymieniona w ramach gwarancji, dostarczymy kartę graficzną zgodną ze specyfikacją podanego modelu / podanej wersji lub z lepszą specyfikacją. Model ten może być od innego producenta AIP, wskutek czego faktyczne jego działanie może być nieco lepsze lub słabsze niż oryginalnego modelu.
  7.4Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do wad towarów wynikających z normalnego zużycia, celowego uszkodzenia, wypadku, zaniedbania z Państwa strony lub ze strony osoby trzeciej (na przykład niekorzystania z ochronnika przepięciowego), użycia towaru w sposób inny niż zalecany przez nas lub producenta (na przykład w niewentylowanym, gorącym lub zakurzonym środowisku), nieprzestrzegania wytycznych producenta lub dokonania zmiany czy też przeprowadzenia naprawy bez zgody producenta.
  7.5O ile nie podano inaczej, wszystkie panele LCD/LED należy uznać za klasy 2 według norm ISO ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008 dotyczących wad pikseli. Martwe piksele paneli LCD/LED objęte są warunkami gwarancji producenta. Nie gwarantujemy Państwu otrzymania ekranu zastępczego w przypadku pojawienia się na ekranie jednego martwego piksela lub większej ich liczby.
  7.6Nie jesteśmy odpowiedzialni za utratę danych ani zobowiązani do przypominania Państwu o konieczności tworzenia kopii zapasowych Państwa danych. Są Państwo odpowiedzialni za swoje dane i powinni Państwo podjąć wszelkie środki ostrożności, aby móc je przywrócić w przypadku ich utraty. Możliwe jest, że twarde dyski i/lub dyski SSD zostaną sformatowane lub zastąpione przy okazji zwrotu w ramach gwarancji, niezależnie od wszelkich korespondencyjnych zapewnień, że tak się nie stanie.
  7.7Baterie laptopów dostarczane są z gwarancją na co najmniej 6 miesięcy, niezależnie od tego, która opcja gwarancji zostanie zakupiona.
  7.8W przeciwieństwie do większości firm komputerowych nie odbieramy prawa do gwarancji w przypadku, gdy otworzą Państwo obudowę i zainstalują własne komponenty, za wyjątkiem poniższych sytuacji:

  • jeśli działania osoby instalującej komponenty spowodują uszkodzenie komputera, gwarancja stanie się nieważna;

  • jeśli zainstalują Państwo komponenty niezakupione od nas i komponenty te spowodują problemy z komputerem, gwarancja stanie się nieważna;

  • jeśli zainstalują Państwo komponenty niezakupione od nas, w żaden sposób nie udzielimy wsparcia w ich instalowaniu ani w rozwiązywaniu ewentualnych problemów związanych z zainstalowaniem ich.

  • Udzielimy Państwu wsparcia w instalowaniu komponentów zakupionych od nas, pod warunkiem zakupienia ich przez Państwo w ramach usługi uaktualniania dostępnej w Państwa koncie internetowym.
  7.9Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia gwarancji lub odmowy świadczenia usługi, jeśli Państwa obudowa, płyta główna, procesor lub BIOS zostały wymienione bez autoryzacji.
  Wszelkie naprawianie, modyfikowanie lub niewłaściwe manipulowanie przez nieuprawniony personel pociąga za sobą unieważnienie gwarancji.
  7.10Jeśli zabiorą Państwo zakupione od nas towary do osoby trzeciej, by spróbowała zdiagnozować lub naprawić wadę w komputerze, mogą Państwo UNIEWAŻNIĆ wszelkie gwarancje na zamówienie, a my nie pokryjemy żadnych opłat za usługi świadczone na miejscu lub u osoby trzeciej, ponieważ nie udzielamy gwarancji na naprawy u klienta ani nie naliczamy za nie opłat. W przypadku jakichkolwiek problemów z zamówieniem trzeba się skontaktować z nami w celu zasięgnięcia porady oraz, w razie potrzeby, uzyskania numeru RMA, i zwrócić do nas produkt z zachowaniem określonej procedury dokonywania zwrotów.
  7.11W razie awarii oprogramowanie lub sprzętu nie będziemy zobowiązani do wymiany, ponownego zainstalowania lub zrekompensowania utraty, uszkodzenia lub naruszenia oprogramowania. Powyższa zasada dotyczy wyłącznie oprogramowania dostarczanego przez nas bezpłatnie lub oprogramowania osoby trzeciej zainstalowanego przez Państwa.
  7.12Gwarancja dotycząca martwych pikseli – Jeśli zamówią Państwo gwarancję dotyczącą martwych pikseli i zgłoszą Państwo martwy piksel w określonym czasie w ramach tej gwarancji, odbierzemy laptop od Państwa i wymienimy ekran na model bez defektu o takiej samej lub lepszej specyfikacji. Odbiór i ponowna dostawa są uwzględnione w koszcie, wraz z wszelkimi kosztami pracy, a z usługi można skorzystać nieograniczoną liczbę razy w okresie gwarancyjnym.

  Gwarancja dotycząca martwych pikseli zaczyna obowiązywać w dniu otrzymania przez Państwa zamówienia, a żeby produkt został zakwalifikowany do wymiany, wszelkie martwe piksele należy zgłosić w okresie gwarancyjnym. Gwarancja dotycząca martwych pikseli nie obejmuje pękniętych, uszkodzonych ani połamanych ekranów, niezależnie od liczby niedziałających pikseli. Gwarancja ta nie obejmuje zakupionych monitorów zewnętrznych, lecz tylko sam ekran notebooka.

  Niestety nie jesteśmy w stanie zorganizować odbioru z Wysp Normandzkich, Norwegii, Islandii ani Szwajcarii, choć możemy zrekompensować koszt przesyłki kwotą do 257 zł.
  7.13W przypadku naprawy produktu poza okresem gwarancyjnym podanym w zamówieniu gwarancja dostarczana na wszelkie części zamienne obowiązuje – o ile nie podano inaczej – maksymalnie przez trzy miesiące.
  7.14W przypadku odmowy zwrócenia Ci towarów (z jakiegokolwiek powodu) lub odmowy prób dostawy / ponownej dostawy, towary zostaną przechowane przez 12 miesięcy kalendarzowych od ich pierwszego otrzymania. Po upływie tego czasu podejmiemy kolejną próbę skontaktowania się z Tobą w celu ustalenia ewentualnych zaległych płatności do rozliczenia i/lub odpowiedniego czasu na zwrócenie Ci towarów.

  Jeśli nie zgodzisz się na zwrócenie Ci przez nas towarów lub nie otrzymamy odpowiedzi na naszą wiadomość (mailową i/lub pocztową) oraz nie dokonasz ewentualnych zaległych płatności i nie podasz nam odpowiedniej daty ponownej dostawy w ciąu 14 miesięcy kalendarzowych od otrzymania przez nas towarów, towary zostaną zniszczone i/lub zutylizowane. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za wycieki lub utratę danych i/lub zarobki i/lub utratę lub uszkodzenie w transporcie. Jeśli wolisz, możesz samodzielnie zorganizować kuriera do odbioru towarów. W celu uniknięcia wątpliwości, odpowiednia data ponownej dostawy to dzień roboczy w ciągu 30 dni kalendarzowych od udzielenia przez Ciebie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość.