Definicje: określenie „Firma” lub „Firmy” oznacza firmę PCSpecialist B.V. zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem KVK 81373643.


Niniejsza witryna jest własnością firmy PCSpecialist B.V., dalej nazywanej „Firmą” i świadczy usługi na rzecz użytkowników z zastrzeżeniem poniższych warunków. Odwiedzając naszą Witrynę (www.pcspecialist.pl) lub dokonując zakupów za jej pośrednictwem, wyrażasz zgodę na poniższe warunki. Dalsze korzystanie z serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie. PCSpecialist B.V. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad, warunków i ogłoszeń, na mocy których oferuje użytkownikom witrynę i usługi firmy PCSpecialist B.V. w tym, między innymi, opłat związanych z korzystaniem z witryny oraz usług pcspecialist.pl. Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne weryfikowanie niniejszego Regulaminu oraz wszelkich dodatkowych zasad i warunków. Dalsze korzystanie ze strony i usług pcspecialist.pl stanowi akceptację wszystkich odnośnych warunków, postanowień i zawiadomień (patrz REGULAMIN UŻYTKOWNIKA oraz POLITYKA PRYWATNOŚCI). Prosimy dokładnie zapoznać się z tymi dokumentami.


OCHRONA PRYWATNOŚCI

Prosimy zapoznać się z naszą POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, która reguluje korzystanie z witryny pcspecialist.pl.


KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

Odwiedzając Strony internetowe Firmy lub wysyłając do nas wiadomości e-mail, komunikujesz się z nami drogą elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas informacji drogą elektroniczną. Będziemy komunikować się z Tobą za pomocą poczty elektronicznej lub umieszczając ogłoszenia na niniejszej witrynie. Zgadzasz się również, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne informacje, które otrzymujesz od nas drogą elektroniczną, spełniają wszystkie wymagania prawne dotyczące pisemnego charakteru takiej komunikacji.


PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie treści zawarte na niniejszej witrynie takie jak tekst, grafika, loga, ikony, obrazy, nagrania audio, pliki do pobrania, kompilacje danych oraz oprogramowanie są własnością Firmy lub jej dostawców treści i są chronione międzynarodowym prawem autorskim. Kompilacja wszystkich treści na tej stronie jest wyłączną własnością Firmy i jest chroniona międzynarodowym prawem autorskim. Całe oprogramowanie zawarte na niniejszej witrynie jest własnością Firmy lub jej dostawców oprogramowania i jest chronione międzynarodowym prawem autorskim. Jeżeli witryna pcspecialist.pl zawiera jakiekolwiek obrazy, znaki towarowe lub oprogramowanie, nienależące do pcspecialist.pl, rzeczone obrazy, znaki towarowe lub oprogramowanie są używane przez pcspecialist.pl na podstawie umowy licencyjnej zawartej z ich właścicielami.


LICENCJA I DOSTĘP DO WITRYNY

Firma udziela Ci ograniczonej licencji na dostęp do Witryny oraz korzystanie z niej na użytek osobisty, nieobejmującej pobierania (innego niż pamięć podręczna) bądź modyfikowania jakiejkolwiek jej części bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Firmy. Niniejsza licencja nie obejmuje odsprzedaży lub komercyjnego wykorzystywania niniejszej witryny oraz zawartych na niej materiałów; zbierania i używania list produktów, obrazów lub opisów; używania pochodnego niniejszej witryny lub zawartych na niej materiałów; jakiegokolwiek kopiowania bądź pobierania danych konta na korzyść innego sprzedawcy; stosowania procesów eksploracji danych, robotów, lub podobnych METOD zbierania lub ekstrakcji danych; Niniejsza witryna ani żadna jej część nie mogą być reprodukowane, powielane, kopiowane, sprzedawane, odsprzedawane, odwiedzane lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane do celów komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy. Ponadto zabrania umieszczać w ramkach bądź stosować techniki ramkowania w odniesieniu do znaków handlowych, logo lub innych zastrzeżonych informacji (w tym obrazów, tekstu, układu strony lub formularzy) należących do Firmy lub jej podmiotów powiązanych bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy. Zabrania się używania tagów meta lub innego rodzaju „tekstu ukrytego” wykorzystujących nazwę lub znak towarowy Firmy bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy. Nieuprawnione użycie któregokolwiek elementu naszego serwisu spowoduje wycofanie udzielonego pozwolenia lub licencji. Niniejszym Firma przyznaje Ci ograniczone, odwołalne i niewyłączne prawo do tworzenia hiperłączy do strony głównej pcspecialist.pl o ile łącza nie przedstawiają Firmy, jej podmiotów powiązanych ani jej Produktów lub Usług w fałszywy, zniesławiający, obraźliwy lub inny niekorzystny sposób. Prawo do tworzenia hiperłączy może zostać odwołane przez Firmę według uznania w dowolnych okolicznościach i pod dowolnym warunkiem. Zabronione jest używanie loga Firmy ani innych zastrzeżonych grafik lub znaków towarowych jako części linku bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy.


TWOJE KONTO

Korzystając z niniejszej witryny internetowej, ponosisz odpowiedzialność za zapewnienie poufności swojego konta i hasła oraz ograniczenie dostępu do swojego komputera osobom niepowołanym i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania na Twoim koncie. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą korzystać z Usług Firmy wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Firma i jej podmioty stowarzyszone zastrzegają sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia konta, usunięcia lub modyfikacji treści, a także anulowania zamówień według własnego uznania.


WITRYNA I USŁUGI

Firma może udostępniać łącza lub odnośniki do witryn internetowych należących do stron trzecich i przez nie obsługiwanych. Firma, jej jednostka dominująca, jej spółki zależne bądź spółki stowarzyszone w żaden sposób nie wywierają wpływu ani nie kontroluje informacji, produktów ani usług oferowanych na witrynach stron trzecich. Wszelkie materiały na niniejszej Witrynie internetowej oraz na witrynach osób trzecich zamieszczone są w stanie, w jakim się znajdują („as is”) bez żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Firma jednoznacznie wyłącza wszelkie gwarancje wyrażone lub domniemane obejmujące, bez ograniczeń, gwarancje pokupności i przydatności do określonego celu. W odniesieniu do wszelkich dóbr i usług wirtualnych Firma jedynie świadczy usługę na rzecz nabywcy; Firma nie sprzedaje nabywcy żadnych dóbr ani własności. Przed dokonaniem zakupu od Firmy, nabywca zobowiązuje się przeczytać i przyjąć do wiadomości Regulamin sprzedaży PCSpecialist B.V. oraz postępować zgodnie z jego postanowieniami. Firma zgadza się nie ujawniać zasad, warunków, przedmiotu transakcji ani tożsamości stron biorących w niej udział stronom trzecim. Wszelkie spory dotyczące powyższych kwestii będą rozstrzygane na terenie Zjednoczonego Królestwa, gdzie Firma ma swoją siedzibę. Niniejsza klauzula przeznaczona jest wyłącznie na użytek Firmy.


OPINIE, KOMENTARZE, WIADOMOŚCI I INNE MATERIAŁY DOTYCZĄCE PCSpecialist B.V.

Użytkownicy mogą publikować recenzje, komentarze, komunikaty i inne treści; przedstawiać sugestie, pomysły, komentarze lub inne informacje oraz zadawać pytania pod warunkiem, że ich treść nie jest: nielegalna, obsceniczna, grożąca, obraźliwa, zniesławiająca, naruszająca prywatność lub prawa własności intelektualnej czy w inny sposób szkodliwa dla osób trzecich ani nie zawiera wirusów, materiałów związanych z kampanią polityczną, reklam, łańcuszków sieciowych, korespondencji masowej ani jakiejkolwiek innej formy „spamu”. Nie wolno używać fałszywych adresów e-mail, podszywać się pod inne osoby lub jednostki, ani w jakikolwiek inny sposób wprowadzać w błąd odbiorców, co do źródła publikowanych treści. Firma zastrzega sobie prawo (ale nie obowiązek) do usunięcia lub edycji takich treści, z zastrzeżeniem, że nie kontroluje publikowanych treści regularnie. Publikując komentarz lub inne treści udzielasz Firmie i jej podmiotom stowarzyszonym niewyłącznej, nieobciążonej tantiemami, nieodwołalnej, z możliwością udzielania podlicencji, bezterminowej licencji na użytkowanie, powielanie, reprodukowanie, modyfikowanie, edycję, tłumaczenie i tworzenie dzieł pochodnych dotyczących Twoich treści oraz ich rozpowszechniania i wyświetlania na całym świecie, za pośrednictwem jakiegokolwiek medium. Tym samym udzielasz i sublicencjujesz Firmie prawo do używania Twojej nazwy użytkownika wykorzystanej do publikacji treści. Potwierdzasz i gwarantujesz, że posiadasz lub w inny sposób kontrolujesz wszystkie wymagane prawa do publikowanych treści; że treści te są dokładne; że korzystanie z treści nie narusza zasad przedstawionych w niniejszym Regulaminie użytkownika ani nie krzywdzi żadnych osób, ani jednostek; i że zabezpiecza Firmę i jej podmioty stowarzyszone przed wszystkimi roszczeniami wynikającymi z opublikowanych treści. Firma zastrzega sobie prawo (ale nie obowiązek) do usunięcia lub edycji takich treści, z zastrzeżeniem, że nie kontroluje publikowanych treści.

Firma w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowane przez Użytkowników lub osoby trzecie.


SKARGI DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH

Firma i jej podmioty stowarzyszone szanują własność intelektualną innych. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, prosimy o kontakt z naszym działem prawnym na adres [email protected], w celu dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich.


OPIS PRODUKTÓW

Firma i jej podmioty stowarzyszone dokładają wszelkich starań, by opisy oferowanych produktów lub usług były tak dokładne, jak to możliwe. Niemniej jednak Firma nie gwarantuje, że opisy produktów lub inne treści zawarte na niniejszej witrynie są dokładne, kompletne, rzetelne, aktualne lub wolne od błędów. Jeżeli produkt oferowany przez Firmę nie jest zgodny z opisem, jedynym rozwiązaniem jest zwrócenie go w nieużywanym stanie.


WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

NINIEJSZA WITRYNA DOSTARCZANA JEST PRZEZ FIRMĘ NA ZASADACH: „TAK, JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, ODNOŚNIE DO FUNKCJONOWANIA NINIEJSZEJ WITRYNY ORAZ INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW LUB PRODUKTÓW NA NIEJ ZAWARTYCH. WYRAŻASZ ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, FIRMA JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, OBEJMUJĄCE, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJE POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA NIE GWARANTUJE, ŻE NINIEJSZA WITRYNA, SERWERY ANI KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA PRZESYŁANA PRZEZ FIRMĘ SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. FIRMA W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI, SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE PRZYPADKOWE, KARNE LUB NASTĘPCZE W WYNIKU KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA OGRANICZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB NA WYŁĄCZENIE BĄDŹ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEKTÓRE SZKODY. Odwiedzając strony Witryny Firmy, Użytkownik wyraża zgodę, że niniejszy REGULAMIN UŻYTKOWNIKA i wszelkie spory między Użytkownikiem a Firmą lub jej podmiotami zależnymi podlega przepisom prawnym Zjednoczonego Królestwa, bez względu na zasady kolizji norm prawnych.


SPORY

Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Użytkownika z niniejszej witryny lub dotyczące usług oferowanych przez Firmę, będą rozwiązywane za pomocą poufnego arbitrażu w Zjednoczonym Królestwie, z wyjątkiem przypadków, gdy Użytkownik w jakikolwiek sposób naruszył bądź groził naruszeniem praw własności intelektualnej Firmy, Firma może ubiegać się zabezpieczenie roszczeń lub inne stosowne zadośćuczynienie w dowolnym sądzie na świecie, a Użytkownik wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji osobowej i miejscowej takich sądów.
Na mocy niniejszej Umowy, arbitraż prowadzony będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym czasie w Zjednoczonym Królestwie. Orzeczenie w sprawie wyniku postępowania arbitrażowego jest wiążące, a stwierdzenia jego wykonalności może dokonać dowolny sąd odpowiedniej jurysdykcji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w myśl niniejszej Umowy, wszelki arbitraż będzie odbywać się na zasadzie indywidualnej i nie może zostać włączony do postępowania arbitrażowego z udziałem żadnej innej strony podlegającej niniejszej Umowie, czy to w drodze arbitrażu grupowego, czy też w dowolny inny sposób.


POLITYKI STRONY, MODYFIKACJA I ROZDZIELNOŚĆ

Zapoznaj się z pozostałymi dokumentami zamieszczonymi na tej stronie, jak np. POLITYKA PRYWATNOŚCI. Dokumenty te regulują zasady korzystania z naszej Witryny. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian na naszej stronie oraz w polityce i niniejszym REGULAMINIE UŻYTKOWNIKA w dowolnym momencie. Jeśli którakolwiek z powyższych zasad stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważna, nieskuteczna bądź niewykonalna, pozostaje to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych zasad.


DOPASOWYWANIE CEN

Obecnie nie prowadzimy polityki dopasowywania cen. Oferujemy zniżki na duże zamówienia (powyżej 4 kompletnych komputerów).


DOSTAWY I OBSŁUGA

Dostawa i obsługa wliczone są w cenę produktu.


FAKTUROWANIE

Weryfikujemy ceny i stany magazynowe w ramach naszych procedur wysyłkowych. Jeśli prawidłowa cena artykułu jest niższa niż podana przez nas kwota, wówczas pobieramy niższą kwotę i wysyłamy artykuł. Jeżeli prawidłowa cena artykułu jest wyższa niż podana przez nas cena, skontaktujemy się z Tobą w celu uzyskania instrukcji przed wysyłką lub anulujemy Twoje zamówienie i powiadomimy Cię o tym.


OPINIE, KOMENTARZE, WIADOMOŚCI I INNE MATERIAŁY DOTYCZĄCE PCSPECIALIST B.V.

[email protected]